.....
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม พิธีมอบทุนการศึกษาศิษย์ปัจจุบันเนื่องในวันไหว้ครู จากกิจกรรม "จากพี่สู่ชีวิตน้อง" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคอิสานวิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.2557 วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 ภาคเช้า : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / ภาคบ่าย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถอ่านรายชื่อผู้ร่วมบริจาคกิจกรรมนี้ได้ทั้งหมดในเว็บไซต์ได้เร็วๆ นี้
 
คณะกรรมการบริหารสมาคม
นายไตรรัตน์ ประยูรคำ
นายกสมาคม
นายจรัญ  ทองทวี
นายวนิช  กิริยะ

อุปนายก คนที่ 1

อุปนายก คนที่ 2
นายชัยวัฒน์ อัมพะลพ
นายกวิพงษ์  นิสสัยพันธุ์

อุปนายก คนที่ 3

เลขาธิการ   (ส่วนกลาง)
นายสันติ  ฮวดศรี 
นายจักรกฤษ ศรีเชียงษา

 เลขาธิการ   (ชลบุรี)

เลขาธิการ   (ระยอง)
นายสุรพล  กมลงาม
นายอารักษ์  พิทักษ์กุล

เหรัญญิก    (ส่วนกลาง)

ผช.เหรัญญิก (ส่วนกลาง)
นายวราวุธ  อินทรพานิชย์
นายสมศักดิ์ สารจันทร์ 

เหรัญญิก     (ชลบุรี)

 

เหรัญญิก     (ระยอง)
นายธีรวัฒน์  ศิริไทย์
นายคณิต  เนาวรังสี

นายทะเบียน (ส่วนกลาง)

 

ปฏิคม        (ส่วนกลาง)

นายอดินันท์ วงษ์ประทุม 
นายเด่น จันทรพิทักษ์

ปฏิคม   (ระยอง)

 

ปฏิคม   (ชลบุรี)
นายอายุทธ  เจนวิริยะกุล์
นายพิทักษ์ชัย  พรหมที

กิจกิจกรรม     (ส่วนกลาง)

ผช.กิจกรรม (ส่วนกลาง)
นายสมบูรณ์  สีหามาตย์
นายจักรพงษ์  โพธิ์ศรี

ผช.กิจกรรม    (ส่วนกลาง)

ฝ่ายกิจกรรม   (ชลบุรี)

นายเชาวลิต บุญรอด
นายสมชาย  วรสีหา

ฝ่ายกิจกรรม   (ระยอง)

ประชาสัมพันธ์  (ส่วนกลาง)

นายวิชิต  พลสูงเนิน
นายประพันธ์ โสดาทิพย์

ผช.ประชาสัมพันธ(ส่วนกลาง)

ประชาสัมพันธ์   (ชลบุรี)

นายอภิเชษฐ พงสุพันธ์

ประชาสัมพันธ์   (ระยอง)

contact person : tgtk.tom@gmail.com