...

 

TGTKAA (Central Region)

นโยบายสมาคมฯ

 

1. การดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ใช้หลักธรรมมาภิบาลและยึดแนวปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ

2. รณรงค์ให้ศิษย์เก่าสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ

3. สร้างความรัก ความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในทุกเครือข่าย

4. ส่งเสริมทำกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สมาคมฯ และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

5. สร้างความภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็นเกียรติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact person : TGTK.TOM@GMAIL.COM