....

ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า (สามัญ)

เลขที่สมาชิก
ระดับ/แผนกวิชา/รุ่น
ชื่อ / นามสกุล
วันที่สมัคร
011
  ชัยวัฒน์ อัมพะลพ
01.08.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2520
   
 
ระดับ
ปวส
   
 
แผนก
เครื่องกล
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด -    
  e-mail chaiwat.a@gmail.com    
  tel. 085-191-7223    
012
ธรรมนูญ โนนทิง
01.08.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2536
   
 
ระดับ
ปวส
   
 
แผนก
ช่างกลโรงงาน
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 28.06.2520    
  e-mail thammanoon.n@hotmail.com    
  tel. 089-166-6993    
013
จรัญ ทองทวี
05.09.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2527
   
 
ระดับ
ปวส
   
 
แผนก
เครื่องกล
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 19.03.2507    
  e-mail jaran@realintertech.co.th    
  tel. 081-809-7612    
014
เด่น จันทพิทักษ์
05.09.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2529
   
 
ระดับ
ปวส
   
 
แผนก
ไฟฟ้า
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 27.08.2511    
  e-mail j.den.tgtk@gmail.com    
  tel. 081-904-5790    
015
ธีระวัฒน์ ศิริไทย
01.08.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2529
   
 
ระดับ
ปวช
   
 
แผนก
อิเล็กทรอนิกส์
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 03.01.2513    
  e-mail theerawat@silic.co.th    
  tel. 081-845-4116    
016
วิชิต พลสูงเนิน
01.08.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2542
   
 
ระดับ
ปวส
   
 
แผนก
อิเล็กทรอนิกส์
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 03.06.2524    
  e-mail Vichit@essco.co.th    
  tel. 085-175-7751    
017
ประมุข สุภกุล
05.09.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2510
   
 
ระดับ
ปวช
   
 
แผนก
ช่างยนต์
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 27.04.2492    
  e-mail pramuk.su@hotmail.com    
  tel. 089-711-5332    
018
พิทักษ์ชัย พรมที
05.09.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2532
   
 
ระดับ
ปวส
   
 
แผนก
เครื่องกล
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 03.09.2513    
  e-mail jetthai1@hotmail.com    
  tel. 081-899-8787    
019
วนิช กิริยะ
23.09.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2529
   
 
ระดับ
ปวส
   
 
แผนก
เครื่องกล
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 09.04.2510    
  e-mail wanich@pnp.co.th    
  tel. 089-832-3703    
020
ธิบดี ศรีกูล
23.09.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2533
   
 
ระดับ
ปวส
   
 
แผนก
เครื่องกล
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 23.08.2511    
  e-mail info@skprecision.com    
  tel. 089-770-5991    
         

 

contact person : TGTK.TOM@GMAIL.COM