..

ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า (สามัญ)

เลขที่สมาชิก
ระดับ/แผนกวิชา/รุ่น ชื่อ / นามสกุล
วันที่สมัคร
001
  สมศักดิ์ ชื่นชมกิจ
01.08.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2524
   
 
ระดับ
ปวส
   
 
แผนก
ไฟฟ้า
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 02.06.2506    
  e-mail somsaksc@gmail.com    
  tel. 081-805-6150    
002
สุรพล กมลงาม
01.08.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2516
   
 
ระดับ
ปวช
   
 
แผนก
เขียนแบบเครื่องกล
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 14.12.2497    
  e-mail surapol.ka@thaiairways.com    
  tel. 081-923-4527    
003
อายุทธ เจนวิริยะกุล
01.08.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2527
   
 
ระดับ
ปวส
   
 
แผนก
MM
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 27.04.2507    
  e-mail ayooth@turenail.co.th    
  tel. 081-900-7908    
004
พสิษฐ์ มือสันทัด
01.08.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2532
   
 
ระดับ
ปวส
   
 
แผนก
TM
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 14.02.2511    
  e-mail ZAEED14@YAHOO.COM    
  tel. 081-687-3233    
005
พรชัย ปรีชาวิทย์
01.08.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2518
   
 
ระดับ
ปวส
   
 
แผนก
เครื่องกล
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 30.05.2500    
  e-mail bjk_porn@hotmail.com    
  tel. 081-485-5835    
006
คณิต เนาวรังษี
01.08.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2526
   
 
ระดับ
ปวส
   
 
แผนก
ไฟฟ้า
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 02.06.2506    
  e-mail pau_kanit@yahoo.com    
  tel. 081-520-3229    
007
วสันต์ นกเด่น
01.08.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2529
   
 
ระดับ
ปวส
   
 
แผนก
ไฟฟ้า
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 10.01.2510    
  e-mail tcsm@truemail.co.th    
  tel. 081-804-3922    
008
อารักษ์ พิทักษ์กุล
01.08.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2522
   
 
ระดับ
ปวช
   
 
แผนก
เขียนแบบเครื่องกล
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 04.12.2506    
  e-mail silvergate.eng@hotmail.com    
  tel. 081-854-3495    
009
สันติ ฮวดศรี
01.08.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2530
   
 
ระดับ
ปวส
   
 
แผนก
เครื่องกล
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 06.08.2511    
  e-mail santi@now-b.com    
  tel. 081-919-4733    
010
กวิพงษ์ นิสสัยพันธุ์
01.08.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2526
   
 
ระดับ
ปวส.ปม
   
 
แผนก
TM
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 13.08.2503    
  e-mail tokavipong@gmail.com    
  tel. 089-442-4348    
         

 

contact person : TGTK.TOM@GMAIL.COM