.....
 

TGTKAA (Central Region)

 วัตถุประสงค์ของสมาคม

๑ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างสมาชิกศิษย์เก่า

๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสมาชิกและเผยแพร่่แก่ประชาชนทั่วไป

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

๓ ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก

๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของศิษย์เก่าเทคโนฯ ไทย-เยอรมันขอนแก่น (ส่วนกลาง) และสมาชิก

๕ ส่งเสริม สนับสนุน เชิดชูเกียรติ ชื่อเสียงของสถาบันและสมาชิกที่ดีเด่น

๖ ส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

๗ เปิดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการ และออกวารสารของสมาคมฯ

๘ รวบรวม เรียบเรียง แปล และพิมพ์หนังสือทางวิชาการและเอกสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี

๙ ร่วมมือกับสถาบันอื่นส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

๑๐ สนับสนุนให้เกิดความนิยมความเป็นไทยและภูมิปัญญาไทย

๑๑ ไม่ดำเนินกิจการใดที่เกี่ยวกับการเมือง