หน้าแรก
ความเป็นมาสมาคม
กรรมการบริหาร
นโยบายสมาคม
วัตถุประสงค์
ติดต่อสมาคม
 
 
 
 

 

 

 

 

ทุนการศึกษา นำ"จากน้ำใจพี่สู่ชีวิตน้อง" ทางสมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (ส่วนกลาง) ได้รับความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่าฯ ทุกคณะ และผู้มีจิตศรัทธา มอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ฯ ประจำปี 2557
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
คณะ / รุ่น
จำนวน(กอง)
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
1
สาคร พรมวันทา
TM
1
500
2
สุธรรม ธาตุทอง
TM
2
1000
3
ทัศนีย์ แม้นพยัคฆ์
TM
2
1000
4
วิชัย อภิวงศ์ปัญญา
TM
2
1000
5
พนัส อินทรพาณิชย์
TM
4
2000
6
ณัฐภาคย์ ศรัณยพงศ์กร
TM
4
2000
7
วัชรินทร์ วรรณะ
TM
6
3000
8
ทิวากร  แก้วสำราญ
TM
6
3000
9
จรัญ   ทองทวี
TM
7
3500
10
พรชัย พลศิริ
AM
1
500
11
วิจิตร พันสาง
MM
1
500
12
จักรี ผดุงเวียง
EE
1
500
13
จักรกฤษณ์ ธรรมะ
MM
1
500
14
วินัย เคหะนันท์
TM
1
500
15
พิมล บุญญรักษ์และครอบครัว
1
500
16
ยุทธศักดิ์ พรมแพน
IP
1
500
17
สมเดช  เครือวรรณ
TM
2
1000
18
เดชณรงค์ สืบแสน
TM
2
1000
19
สมัครชัย สุภักดี
TM
2
1000
20
ศรินรัตน์ จันทรพิทักษ์และครอบครัว
2
1000
21
ธีรวัตน์ อนุตรีและครอบครัว
2
1000
22
วสันต์ นกเด่นและครอบครัว
2
1000
23
ภัทรชระ  พักพักแว่นและครอบครัว
2
1000
24
วิสิทธิ์ สกุลโพนและครอบครัว
2
1000
25
รุ่งนิรันดร์ โกดีและครอบครัว
AM
2
1000
26
กรสุธี ภูมิคอนสารและครอบครัว
2
1000
27
ประพันธ์ เหง้ามูล
IP
2
1000
28
จุมพล มีทา
2
1000
29
ถนอม ชุมพล
IP
2
1000
30
ยุทธนา วงค์สุริยา
IP
4
2000
31
สมปอง นามบุญลา
IP
4
2000
32
วุฒิศักดิ์ นาทัน
IP
4
2000
33
พงศ์ปณต ชารี
IP
4
2000
34
วราวุฒิ อินทรพานิช
MM
5
2500
35
สันติ  ฮวดศรี
TM
6
3000
36
คุณชาญยุทธ
1
500
37
วรพจน์ ดวงชาทม
เครื่องกล
1
500
38
ธรรมรัตน์ นามวงษ์
1
500
39
ทวี คุณความดี
1
500
40
สมมาตร
2
1000
41
ธรรมนูญ   โนนทิง
2
1000
42
คุณชีวภัทร
2
1000
43
ทรงศักดิ์ สะท้านพรา
2
1000
44
สุรศักดิ์ พลหมอ
2
1000
45
ธิบดี ศรีกุล
TM
2
1000
46
อ.ศรศักดิ์ ลัทธิกุล
2
1000
47
อ.พงษ์ศักดิ์ ศรีรัตนกุล
2
1000
48
อ.นิพนธ์ ศิริพูน
2
1000
49
อ.ปิยะชัย พัทศุรพงษ์
2
1000
50
ชาติชาย ธรรมการุณย์
2
1000
51
อนนท์ โสมรักษ์
2
1000
52
วิทยา ศรีสุข
2
1000
53
อ.วิชิต กิตติรัตนกรกุล
2
1000
54
สมหวัง โคตรพรหม
2
1000
55
สุรชัย พลหมอ
4
2000
56
พงษ์ศักดิ์ แจ้งคำ
4
2000
57
พรชัย ปรีชาวิทย์
4
2000
58
พสิษฐ์ มือสันทัด
4
2000
59
มิตร พันธ์หล่อ
IP13
6
3000
60
กิตติพร บุญพูน
6
3000
61
สังเวียน แก้วเก็บคำ
6
3000
62
ธานินทร์ ภูกองเมฆ
8
4000
63
อภิเดช เสริมศรี
6
5000
64
จักรพงษ์ โพธิ์ศรี
10
5000
65
ขวัญจิตร ประไกรวัน
10
5000
66
สุรพล กมลงาม
IP
16
8000
67
ไตรรัตน์ ประยูรคำ
IP
32
16000
68
เปี่ยมศักดิ์ ศรีปิยะพันธ์
IP
32
16000
69
วนิช กิริยะ
32
16000
70
นิติพงษ์ คงทอง
xmie
1
500
71
จำนง ภูผาศิลป์
xmie
1
500
72
อารักษ์ พิทักษ์กุล
TM
1
500
73
อเนก บัวบุตร
xmie
1
500
74
สมศักดิ์ ชื่นชมกิจ
IP
1
500
75
ณรงค์ ม้ากาบแก้ว
ปวส.ปม
1
500
76
กวิพงษ์ นิสสัยพันธุ์
ปวส.ปม
1
500
77
ก่อเกียรติ กุลยะคง
ปวส.ปม
1
500
78
ผอ.วิวัฒน์  
ปวส.ปม
1
500
79
ทองกำเนิด พิชิตรณชัย
ปวส.ปม
1
500
80
ผอ.ศิวกร เอ่งฉ้วน
ปวส.ปม
1
500
81
นชัย ว่องสนองกิจ
ปวส.ปม
1
500
82
กริช แก้วกระจ่าง
ปวส.ปม
1
500
83
สมเกียรติ แม้นพยัคฆ์
ปวส.ปม
1
500
84
พัสกร จิรวัวัฒน์
ปวส.ปม
1
500
85
ดร.อดุลย์ พิมพ์ทอง
ปวส.ปม
1
500
86
ประศิทธิ์ พูลสวัสดิ์
ปวส.ปม
1
500
87
ชาญสิทธิ์ อุ่นใจ
ปวส.ปม
1
500
88
ดร.กอบเกียรติ สง่าสงเคราะห์
ปวส.ปม
1
500
89
วิจิตร ขวัญเอียด
ปวส.ปม
1
500
90
จงรัตน์ วิสุทธิคุณ
ปวส.ปม
1
500
91
ว่าที่ร้อยโท ทองใบ สมพิทักษ์
ปม.รุ่น 3
1
500
92
วิชาญ ด่างทา
IP
2
1000
93
สมาน เภตรา
BT 15
2
1000
94
ประดิษฐา กันภัย
BT 15
2
1000
95
ประเสริฐศักดิ์ สายทวี
TM
8
4000
96
ฉลอง งามแก้ว
1
500
97
สมศักดิ์ สารจันทร์
1
500
98
ชัยวัฒน์ อัมพะลพ
2
1000
99
อดินันท์ วงศ์ประทุม
2
1000
100
คำรณ ปานฉวี
2
1000
101
บุญมี จันทร์หนองสรวง
2
1000
102
นภัทร์ธนพงศ์ ชุมแวงวาปี
2
1000
103
ดร.แดน ทองอิน
4
2000
104
อภิเชษฐ์ พงสุพันธ์
4
2000
105
ธนิชชัย พันตาเอก
4
2000
106
สุจริตชาติ สุจริต
4
2000
107
คำตัน บุตรจันทร์
5
2500
108
สมชาติ บัวงาม
6
3000
109
ประพล คำภักดี
8
4000
110
จักรกฤษณ์ ศรีเชียงสา
16
8000
111
ปกรณ์ วงศ์จันทร์เรือง
MM23
1
500
112
ทักชัย ฤาโชชัย
MM23
1
500
113
วชิรวิทย์   เค้าหอม
MM23
1
500
114
ประพันธ์   โสดาทิพย
MM24
2
1000
115
สัญญา   พลโยธา
MM23
2
1000
116
ไพฑูรย์ คำภาพงษ์
MM23
2
1000
117
สุรกฤษณ์ ใจเย็น
MM23
3
1500
118
คมสันต์ บัญชาศักดิ์
4
2000
119
สมชาย วรสีหา
6
3000
120
พิทักษ์ชัย   พรมที 
1
           500
121
 คะนอง   ปัยญะ 
1
           500
122
 มงคล   ผลชัย 
2
        1,000

 
contact person : tgtk.tom@gmail.com